top of page

Vake-tavoitteemme

Sote-uudistus tuo meille uuden, alueellisen hallintokerroksen, joka ei itsessään lisää hoivaa ja turvaa. Tärkeintä on, että palvelut säilyvät lähellä ja jonot lyhenevät.

Selkeä työnjako kaupunkien ja hyvinvointialueiden välillä on keskeisin asia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

 • TAVOITTEENAMME on varmistaa, että Keravan asukkaat voivat hyvin. 

 • HALUAMME, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. 

 • MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa.

 • HALUAMME VARMISTAA, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen. 

 • MERKITYSTÄ EI OLE SILLÄ, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Toiminnan on oltava laadukasta ja tehokasta.

 • TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueella panostetaan työhyvinvointiin.

 • KUN TALOUS ON KUNNOSSA riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.

Nopeammin jonoista hoitoon

Palveluihin hakeutumisen on oltava helppoa ja vaivatonta. Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuntoutukseen sekä omaehtoiseen terveyden edistämiseen.

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat keino parantaa merkittävästi hoitoon pääsyn sujuvuutta, helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta.

 1. Parannetaan palveluiden saatavuutta ja sujuvoitetaan hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön etävastaanottoja ja muita digitaalisia tai liikkuvia palveluita.

 2. Turvataan lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.

 3. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. 

 4. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Tarjotaan riittävästi tukea ja palveluita kotona asuville.

 5. Määritellään selkeä työnjako ja rakennetaan toimivat yhteistyömallit kaupunkien ja hyvinvointialueen välille.

 

 

Valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia

Haluamme, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin.

Tarvittaessa on voitava helposti vaihtaa palveluntarjoajaa, jos palvelut eivät syystä tai toisesta toimi. Paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä.

 1. Edistetään ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

 2. Kehitetään kotipalveluja ja kuntoutusprosesseja.

 3. Järjestetään paikallisia neuvontapalveluita vanhuksille ja vammaisille.

 4. Varmistetaan vieraskielisille riittävä opastus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

 5. Valvotaan palveluiden laatua ja puututaan tehokkaasti havaittuihin epäkohtiin.

 6. Perustetaan hyvinvointialueelle alueellisiin edustuksiin pohjautuvat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä luodaan niille kattavat vaikutusmahdollisuudet.

 7. Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle myönnetään pysyvä edustus aluevaltuustoon, -hallitukseen sekä lautakuntiin.

 

Vahvat pelastuspalvelut

Hyvinvointialueita rakennettaessa pelastuspalveluiden asema on oltava vahva, eivätkä ne hyvinvointialueita rakennettaessa jää sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon.

Pelastustoimen resurssit on pidettävä jatkossakin riittävinä, eikä pelastustoimi saa jäädä irralliseksi saarekkeeksi hyvinvointialueen organisaatioon. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden yhteistoiminnasta on otettava kaikki hyöty irti.

Säilytetään nykyisellään hyvin toimiva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyvinvointialueen palveluntarjoajana. Hallinnosta ja taloudellisista vastuista on tehtävä yhteistyösopimus hyvinvointialueiden kesken.

 1. Tuotetaan pelastuspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ammattilaisten osaamisesta ja turvallisuudesta huolehtien.

 2. Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti. 

 3. Turvataan sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset hyvinvointialueella. 

 4. Huolehditaan hyvinvointialueen mahdollisuudesta ennakoida ja varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

 5. Säilytetään nykyisellään hyvin toimiva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyvinvointialueen palveluntarjoajana.

Hyvinvoiva henkilöstö

Laadukkaasti tuotettujen palveluiden edellytys on hyvinvoiva henkilöstö, jota on tehtävien hoitamisen kannalta riittävästi.

Työhyvinvoinnin tärkeimpiä edellytyksiä ovat hyvä johtaminen ja selkeät toimintamallit, joihin myös henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja tarpeettoman kuormituksen ehkäisemiseksi on tärkeää, että jokainen työntekijä voi keskittyä mahdollisimman hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

 1. Panostetaan hyvään johtamiseen, johtamiskoulutukseen ja toimintatapojen kehittämiseen.

 2. Henkilöstöä on palkittava hyvistä suorituksista sekä itsensä että työympäristönsä kehittämisessä.

 3. Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen. 

 4. Varmistetaan vieraskielisille työntekijöille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta.

 

Vastuullisen talouden puolesta

Palvelut on tuotettava laadukkaasti mutta samalla kustannustehokkaasti. Siksi päätöksentekoon tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan aikaan enemmän ja parempaa. 

Palveluntuottajien välinen terve kilpailu on keino parantaa laatua ja kustannustehokkuutta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Haluamme välttää veronkorotuspaineet hyvinvointialueiden tehokkaan toiminnan ja vastuullisen taloudenpidon avulla.

 1. Huolehditaan vastuullisesta taloudenpidosta hyvinvointialueella.

 2. Hyödynnetään hyvinvointialueen palveluissa yrityksiä ja järjestöjä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. 

 3. Toteutetaan hyvinvointialueen hankinnat niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

 4. Vahvistetaan yrittäjien innovatiivista roolia hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.

bottom of page