top of page

Keravan
Kokoomusyhdistysten
kuntapoliittinen ohjelma

Keravan Kokoomuksen valtuustoryhmän kuntapoliittisen ohjelman keskiössä on varmistaa kaupungin vahva talous – verotusta ei saa kiristää, eikä käyttötaloutta voida rahoittaa velkarahalla. Ohjelman osia ovat asuminen, elinvoima, liikunta, sivistys ja turvallisuus.

 

Asuntopolitiikalla pyritään houkuttelemaan kaupunkiin veronmaksukykyisiä, ostovoimaisia, koulutettuja asukkaita. Omistuspohjaista, pientalovaltaista asumista tulee lisätä, segregaatiota vähentää. Keskusta-alueella rakennetaan laadukkaasti ylöspäin, isompia asuntoja ja muistetaan autopaikat. Ikäihmiset on huomioitava rakentamisessa, myös palvelurakentamisella.

 

Elinvoimaa pyritään lisäämään yritysmyönteisyydellä – painopisteinä keskustan kehittäminen, yritysten kasvuedellytysten tukeminen sekä markkinointiviestintä. Työpaikkaomavaraisuutta tulee lisätä. Houkuttelevuutta lisää hyvin hoidettu talous.

 

Kävelykatu voitaisiin valaista voimakkaasti, osan voisi kattaa. Elävyyttä luodaan yhteisöllisillä perhe- ja markkinatapahtumilla. Julkinen ja yksityinen liikenne toimii. Vaikka polkupyöräilyn edellytyksiä parannetaan, on yksityisautoilulle oltava sijansa. Kaupungin hankinnat tulee tehdä paikallisilta yrittäjiltä. Kaavoitus mahdollistaa nykyaikaiset toimistotilat.

 

Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää sairauskuluja ja syrjäytymistä. Omatoimisuus on keskiössä ja sitä tukee ja helpottaa turvallinen ja toimiva kevytliikenneverkosto. Kuntalaiset tulee ottaa mukaan liikuntapalveluiden hankesuunnitteluun ja kolmas sektori toteuttamiseen – tavoitteena tulee olla seudullinen kärki liikuntapaikkavertailussa. Hyvät liikunnan harrastamisen mahdollisuudet lisäävät kaupungin veto- ja pitovoimaa.

 

Oppimisympäristöt luovat edellytyksiä sivistykselle ja kasvatukselle, ja niihin kunta voi edelleen vaikuttaa sote-uudistuksen jälkeen. Opintopolku on huomioitava kilpailutekijänä ja kansainvälinen luokka/koulu voisi  olla vetovoimatekijä. Kokoomus haluaa, että opiskelijoille annetaan parhaat mahdollisuudet jatko-opintoihin. Lukion toimintaa tulee edistää yhteistyöllä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Missään koulussa ei sallita kiusaamista tai syrjintää.

 

Turvallisuus on tärkeää itsessään, mutta myös merkittävä imagotekijä ja kilpailuvaltti. Turvallisuustilanne on selvitettävä yhdessä eri sidosryhmien kanssa ja laadittava käytännön toimenpiteisiin tähtäävä turvallisuussuunnitelma. Turvallisuuspäällikkön rooli on keskeinen. 

 

Myös syrjäytyminen on turvallisuusuhka, jota tulee ehkäistä. Yksilöllä on vastuunsa turvallisuuden parantamisessa. Kouluissa on huolehdittava turvallisuuskasvatuksesta.

 

Kokoomus pitää tärkeänä, että pelastustoimi on paikallinen toimija, jota tukee kolmas sektori, kuten SPR ja sopimuspalokunnat.

 

Kokoomuksen perusperiaatteisiin kuuluu se, että yksilöllä on myös oma vastuunsa yhteiskunnan osana. Kaikkea ei voida sälyttää yhteiskunnalle.

bottom of page