top of page

Keravan

Kokoomusyhdistysten

vaaliohjelma

kunnallisvaaleissa 2021

Kerava

• On turvallinen kotikuntamme

• Tarjoaa monimuotoista asumista 

• Tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkua ja harrastaa

• On yrittäjäystävällinen työpaikkatarjonnan kehittäjä

• On kilpailukykyinen ja kustannuksiltaan edullinen kotikunta

ONNELLINEN KERAVA LUO VAPAUTTA JA EDISTYSTÄ

Kerava on perheystävällinen paikka elää ja asua. Kerava tarjoaa hyvää terveydenhoitoa, liikunta- ja kulttuurielämyksiä, viihtyisää ympäristöä ja kehittyvää yritystoimintaa.

Ilman kestävää taloutta meillä ei kuitenkaan ole varaa näihin. Me Kokoomuksessa haluamme vahvan kuntatalouden, ostovoimaa ihmisille sekä yrityksille menestystä ja kestävää kehitystä. Ajantasainen palveluverkosto tarjoaa oikean ja turvallisen perustan palveluille.

 

 

Talous

 

Tavoitteena talouden tasapaino

 

Kokoomus sanoo ’kyllä’ uusille ajatuksille ja investoinneille, yrittäjyydelle, työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle.

    Uusimaa ja Kerava sen osana on kansainvälinen. Alue houkuttelee ihmisiä muista maista ja muualta Suomesta rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa: tekemään töitä, perustamaan yrityksiä ja opiskelemaan.

    Kaupungin kasvun tulee jatkua hillitysti 1-1,5%:n suuruisena. Velanotto nykyisellä korkotasolla on helppo ratkaisu. Korkotason muutokseen on varauduttava maltillisella lainanotolla. Keravan talouden sopeutustoimien suunnittelu ja toteutus on aloitettava pikaisesti.

    Keravan menestys perustuu korkeaan työllisyyteen, menestyviin yrityksiin, osaamiseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Keravan taloutta tulee hoitaa vastuullisesti. Kokoomus kannattaa maltillisuutta suunniteltaessa investointeja. Tilojen käytön tehokkuutta tulee lisätä. Rakentamisen laatuun ja rakentamisen valvontaan on panostettava.

Valinnanvapautta ja tehoa palvelutuotantoon

 

Kaupungin tulee vastata tärkeiden peruspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Kaupungin on samalla kuitenkin ostettava, ohjattava  ja tuettava myös yksityistä palvelutuotantoa.

    Tarjonnassa ja tuotannossa on järkevämpää hyödyntää yrittäjiä ja yhdistyksiä kuin tuottaa kaikkea itse. Koulukuljetukset ja iltapäiväkerhot toimivat kunnan valvonnassa, mutta jo nyt yksityisten tuottamana. Uudet sähköiset palvelut, itsepalveluun kannustaminen ja kuntalaisten valinnanvapaus luovat perustaa kehittyvän Keravan palveluille.

    Kuntien palvelut on valtaosaltaan kehitetty ennen verkkopalveluja. Palvelujen digitalisoinnissa onkin mittavat mahdollisuudet laadun parantamiseen ja kustannusten hillintään. 

    Yhteisiä verovaroja on helppo kohdentaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vaikeampi on varmistaa, mistä jaettavaa saadaan ja miten varat riittävät tulevillekin keravalaisille. Veroprosentti on pidettävä kilpailukykyisenä ja käyttötalousmenojen liika kasvu torjuttava.

    Kaupungissa on otettava käyttöön nykyaikainen tehokkuus- ja tarkoitusharkinta. Valtion toteuttama tapa tukea kuntia lainavaroin on lyhytnäköistä politiikkaa ja pikaisesti tiensä päässä.

 

Turvallisuus ja vastuullisuus

 

Turvattomuus heikentää
hyvinvointia

 

Keravan tulee olla turvallinen paikka elää, asua ja tehdä työtä. Tämä tarkoittaa laajaa arjen turvallisuutta ja luottamusta kanssaihmisten toimintaan. Liikenneonnettomuudet, tulipalot, ilki- ja katuväkivalta, asuntomurrot ja omaisuusvarkaudet, häiriöt palvelujen saatavuudessa tai yksinäisyys saavat monet tuntemaan olonsa turvattomaksi. Kaikkia elämän riskejä ei voi hallita, mutta niitä pitää yrittää minimoida. Toimiva yhteiskunta rakentuu turvallisuuden tunteeseen ja siinä kuntaorganisaatioilla on iso rooli. Suurimmaksi sisäistä turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi on arvioitu syrjäytyminen. Erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen tehtäväalue, johon kuntien tulee löytää toimivat ratkaisut.

    Kunnan riskienhallinnassa on otettava taloudellisten uhkakuvien rinnalle tarkasteltavaksi laajempi turvallisuusuhkien kartoitus ja niihin varautuminen. Kuulumme pääkaupunkiseutuun ja radanvarsikaupunkina olemme helposti tavoitettavissa. Ongelmat ovat sen mukaisia. Esimerkiksi huumausaineet ja rikollinen aines liikkuvat pitkälti rataverkon suuntaisesti. Keravan rikollisuus on moniulotteista. Iso osa rikoksista tapahtuu huumausaineiden käytön rahoittamiseksi. Rikollisuutta ja huumeita ei saada kokonaan kitkettyä, mutta ne ja niiden haitat on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

 

 

Vastuu ei paina, vaan vapauttaa

 

Yhteiskunta auttaa heikoimpia ja yhteisö kantaa jokaista meistä vuorollaan, mutta täysi elämä perustuu pohjimmiltaan vastuunottoon omasta ja läheisten elämästä. Seuraa vanhukselle tai apua uupuneelle äidille voi antaa ilman virkaakin. Viranhaltijoille ulkoistettu yhteisöllisyys ei voi koskaan korvata kansalaisten omaa aktiivisuutta, tunnetta velvollisuuksista oikeuksien rinnalla. Kunta voi herätellä me-henkeä ja halua talkootyöhön luomalla kohtaamispaikkoja ja korostamalla kansalaisjärjestöjen roolia. 

 

Turvallisuutta tuottavat toimet

 

Toimiva ja laadukas kameravalvonta on käyttökelpoinen väline. Yleisten paikkojen kameravalvonta auttaa rikosten selvittämisessä ja rikosten ja häiriöiden ennaltaehkäisyssä, koska Keravan kamerakuva välittyy reaaliajassa poliisin tilannekeskukseen. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että kameravalvonta pysyy toimintakykyisenä ja laadukkaana sekä siitä, että sitä tarpeen mukaan laajennetaan kaupungin sisällä suunnitelmallisesti. 

    Kaupungin pitää tiukasta taloustilanteesta huolimatta olla muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti mukana torjumassa syrjäytymistä. Syrjäytynyt nuori tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Huostaanotot eli ankkuri ja vastaavat moniviranomaistoimintamallit on pidettävä hengissä ja riittävästi resursoituina. Tässä yhteydessä pitää huomioida yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä pitää laajentaa nykyistä enemmän kauppakeskusten, yritysten sekä taloyhtiöiden suuntaan ja saada ne mukaan yhteisiin talkoisiin rakentamaan entistä turvallisempaa Keravaa. 

    Kaupunkisuunnittelussa pitää turvallisuus ja rikosten torjunta huomioida. Rakentamisen ja ympäristön suunnittelussa on huolehdittava, että ympäristö ei helpota rikosten tekemistä. Tätä täydentävällä kameravalvonnalla parannetaan merkittävästi turvallisuutta. Myös asuntopolitiikan pitää tukea tätä tavoitetta.

    Yleisten paikkojen valaistuksen tulee olla riittävää ja asianmukaisella vihersuunnittelulla tulee varmistaa, että esimerkiksi pysäköintialueille ei jää katvealueita. Pimeät paikat ja katveet lisäävät rikostentekomahdollisuuksia ja vähentävät luontaista sosiaalista kontrollia. Tarvittaessa on huolehdittava myös siitä, että kiinteistöt ja muut maanomistajat saadaan ymmärtämään asia ja esimerkiksi vanhan Anttilan kiinteistön osalta tekemään turvallisuutta parantavia ratkaisuja. 

    Kaupungin säännöllisen viestinnän tulee poistaa pelkoja ja kertoa aktiivisesti turvallisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä. Toimivalla ja aktiivisella viestinnällä on suuri merkitys turvallisuudentunteen lisääntymiseen ja se vaikuttaa myös kaupungin vetovoimaan ja imagoon. 

 

Hyvinvointi

 

Terveys

 

Yhteiskunnan ensisijaisena tehtävänä on lisätä ihmisten hyvinvointia ja siten ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Jokaisen keravalaisen tulee saada tarvitsemaansa hoitoa oikea-aikaisesti ja tarpeidensa mukaisesti. Palvelujen tavoitettavuudessa on huomioitava riittävä selkeys myös senioriväestölle ja erityisryhmille. Erityisesti koronan aiheuttamiin hoitovajeen hoitojonoihin on aktiivisesti tartuttava. Jonojen purkamiseksi tulee lisätä ostopalveluita ja laajentaa palvelusetelien käyttöä. Perusterveydenhuollon etävastaanottoja tulee hyödyntää lisääntyvästi. Yksityisiä ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia ei tule sulkea palvelutuotannon ulkopuolelle. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta on viipymättä parannettava.

Oman hyvin palvelevan terveyskeskuksen lisäksi yhteistyö Vantaan kanssa on keskeinen sosiaali- ja terveyspolitiikan valinta. Vaativat hoidot ovat Peijaksessa kymmenen kilometrin päässä Keravan terveyskeskuksesta. Emme saa unohtaa Keski-Uudenmaan kuntien monimuotoista yhteistyötä alueen asukkaiden parhaaksi.

 

 

Opetus- ja sivistyspalvelut

 

Kasvatus- ja opetuspalvelut on keskeisin palvelusektori, josta vastaamme yhdessä. Tässä työssä otamme huomioon yhteisön sekä jokaisen oppilaan ja perheen tarpeet. Opetuksessa tulee kaikin tavoin edistää lasten ja nuorten kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteenamme on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea oppilaan kasvua ihmisenä. Riittävästi resursoitu ohjaus on edellytys opintojen etenemiselle ja tulevaisuuteen suuntaaville valinnoille. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat toiminnan keskiössä. Kiusaaminen, väkivalta, rasismi tai syrjintä ei kuulu Keravalle.

    Lukion houkuttelevuudesta ja sen kehittämisestä on huolehdittava opetuksen edelläkävijänä Keski-Uudellamaalla. Luomme edellytykset siihen laajentamalla kurssitarjontaa ja mahdollistamalla verkostoitumista. Opiskelijalle luodaan mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Opiskelijoille tulee antaa todelliset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Uusimaa ja Kerava sen osana on kansainvälinen. Keravan tulee hyödyntää kansainvälisyys perustamalla Keravalle kansainvälistä opetusta monikielisten päiväkotien jälkeen.

    Tulevaisuudessa korostuu ihmisten vapaa-ajan ja kulttuuristen tarpeiden vahvistaminen. Vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta ja siihen liittyvä yhteisöllisyys saa entistä suuremman osan vapaa-ajasta. Taidemuseon, kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten merkitys kasvaa. Kaupungin ja yksityisten toimijoiden yhteistyö vahvistuu.

    Keskeistä on huomioida myös kasvavan senioriväestömme ja erityisryhmien tarpeet. Senioriväestön omaehtoista toimintaa on tuettava ja edelleen tehostettava. Esimerkiksi asuminen on varmistettava kohtuullisilla hinnoilla ja valinnanvapaudella. Palvelusetelit ja tarjottavat tukipalvelut auttavat myös monia muita erityisryhmiä omatoimisessa asumisessa. 

 

Liikunta

 

Kokoomus korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä ennaltaehkäisyn työmuotona. Siksi Keravan tehtävänä on luoda yleisiä edellytyksiä liikunnalle paikallisella tasolla. Kaupungin liikuntapalveluiden on tarjottava terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kaikille kohde- ja ikäryhmille. 

Keravan tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa liikuntaolosuhteiden edistämisen, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee huomioida asuinalueiden liikunnan harrastaminen ja lähiliikuntapaikat. Liikunta tulee nähdä paitsi yhteisöllisesti tärkeäksi myös Keravan keskeiseksi vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Tunnistamalla Kerava liikuntakaupungiksi vahvistetaan kaupungin imagoa ja elinvoimaisuutta. 

Yhteistyön tekeminen kaupungin eri toimijoiden kanssa vahvistaa liikunnan edellytysten luomista. Sisäisen yhteistyön lisäksi Keravan tulee kehittää paikallista yhteistyötä ottamalla eri sidosryhmät mukaan suunnitteluun ja toiminnan toteuttamiseen. Voimavaroja löytyy monialaisesta ja ammatillisesta yhteistyöstä Keravan eri hallinnonalojen, seurojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. On syytä myös edistää toimenpiteitä, joilla tuetaan liikunnan laajaa kansalaistoimintaa.

Asuminen ja yrittäjyys

 

 

Asunto- ja elinkeinopolitiikka on nostettava toiminnan keskiöön

 

Elinvoimainen Kerava perustuu menestyvään yrittäjyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja kattaviin osaamispalveluihin. Uudet ja vanhat yritykset elävöittävät Keravaa, tuovat verotuloja ja vähentävät turhaa pendelöintiä. Tavoitteenamme on 80 prosentin työpaikkaomavaraisuus.

    Keravalla on tehtävä tilaa taloudelliselle toimeliaisuudelle, työlle ja yrittämiselle. Kaavoituksen painopistettä on suunnattava täyttämään yritysten tarpeita. Keravan on joustavoitettava lupa- ja kaavoitusmenettelyjä sekä edistettävä yrityspalveluissa yhden luukun periaatetta.

    Keravan kaupunki on tutkimusten perusteella hoitanut hyvin yhteistyötä yritysten ja maakunnan kanssa. Emme kuitenkaan saa tuudittautua tyytyväisyyteen. Keravan on oltava edelläkävijä palveltaessa kehittyvää yhteisöämme ja yritystoimintaa. Työnteon on oltava kannattavaa, ja yritystoiminnan mahdollisimman joustavaa ja vaivatonta.

    Asuntopolitiikassa tulemme tukemaan omistus- ja osaomistuspohjaista pientalotuotantoa. Vuokra-asuntoja pitää tarjota jatkossakin, mutta niiden osuutta uustuotannossa tulee pienentää kokonaiskannassa naapurikuntien tasolle. 

    Eritysryhmiin ja senioriväestöön kuuluvien on saatava itse päättää asuvatko he tuetusti kotona vai palveluasunnoissa. Valintamahdollisuudet on tiedotuksella ja opastuksella tuotava kaikkien tarvitsijoiden ulottuville.  

    Puutarhamainen kotikaupunkimme täydentyy laadukkaasti rakennettavalla keskustalla, jossa on moderneja asunto- ja liikehuoneistoja. Pienen suuren kaupungin vilkkaus, torielämä, kävelykatu ja pyöräilyyn kannustava katuverkosto sykkii urbaania kehitystä ja elämisen meininkiä, jolle myös kaupungin kattava avoin tietoverkko tuo edellytyksiä.

    Kerava on liikenteellisesti loistavassa asemassa. Meidän tulee vahvistaa yritysten liikenneyhteyksiä. Asuntomessualueen meluaitaan tulee saada laaja rahoittajakunta. Keravalla tulee vähentää byrokratiaa ja lisätä arjen, työn ja yrittämisen sujuvuutta.

    Keravalla huolehditaan lähiluonnon hyvinvoinnista ja vahvistetaan Kokoomuksen viherväylälinjauksia. Ilmastonmuutosta torjutaan määrätietoisesti ja järkevästi, ohjaamalla Keravan Energiaa ilmastomyönteisiin ratkaisuihin.

bottom of page